เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ 28 พฤษภาคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชน สร้าง “สุข” ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ ที่ปฏิบัติได้ทุกวัยและทุกวัน ส่งผลให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว ห่างไกลโรคภัย สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและแข่งขันสูง ทำให้ผู้คนอาจละเลยที่จะใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องการกินอยู่

ประกอบกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การเข้าถึงทุกสิ่งสามารถทำได้ผ่านปลายนิ้วสัมผัส ทำให้มนุษย์สมัยใหม่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้คนไทยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งหากปล่อยปละละเลย ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพในระยะยาว ดังนั้นในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวัน “สุขบัญญัติแห่งชาติ” ของทุกปี กรม สบส.ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง หันมาสร้างสุขภาพดีให้ตนเองและบุคคลในครอบครัว โดยยึดหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ เป็นแนวทางในการสร้างสุขภาพดี โดยการปลูกฝังสร้างเสริมให้เด็กวัยเรียนและเยาวชนปฏิบัติสุขบัญญัติทั้ง 10 ข้อ ให้เป็นสุขนิสัย เพื่อมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืน ส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการลดและหลีกเลี่ยงอาหาร รสหวานจัด เค็มจัด อาหารมัน และมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น นั่งๆ นอนๆ อยู่กับที่นานๆ งดดื่มสุราและสูบบุหรี่ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ การปฏิบัติสุขบัญญัติจะทำให้ลูกน้อยเติบโต แข็งแรง สมส่วน และมีพัฒนาการสมวัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth