เอฟเอโอยกย่องสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ในฐานะทูตพิเศษประจำเอฟเอโอ แก้ขาดแคลนอาหารทั้งไทยและภูมิภาค รัฐมนตรีเกษตรฯ ย้ำจุดยืนไทยร่วมขจัดความอดอยากสำเร็จภายใน 12 ปี

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมพิธีเปิดและร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 11-13 เมษายน โดยมีประธานาธิบดีฟิจิและผู้อำนวยการใหญ่เอฟเอ โอร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

นายกฤษฎา กล่าวว่า ภายในงานมีการฉายวิดีทัศน์สมเด็จพระเทพฯ ที่ได้ทรงกล่างถึงการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาหารและการปรับปรุงโภชนาการ โดยนายโฮเซ กราเชียโน ดา ซิลวา ผู้อำนวยการใหญ่ของเอฟเอโอ ได้กล่าวยกย่องถึงบทบาทของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ในฐานะทูตพิเศษประจำเอฟเอโอ ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดอาหารและโภชนาการ ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่น ๆ ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ยากไร้ และพัฒนาโภชนาการของเด็ก นอกจากนี้ ทางเอฟเอโอ ยังมีการแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพฯ ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรด้วย

นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของรัฐบาลไทยขณะนี้ได้ริเริ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยจัดสรรเงินงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการดังกล่าวมีแผนงานและงบประมาณด้านการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรกว่า 24,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยใช้แนวคิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือประชารัฐ โดยมีการจัดทำประชาคม และรับฟังปัญหาระดับชุมชน โดยใช้การสำรวจความต้องการและปัญหาในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ประเทศไทยขอขอบคุณที่องค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก”และขอเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรดิน อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของโลก โดยยึดหลักการปฏิบัติตามคู่มือ การปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ เพื่อการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของเอฟเอโอ อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ ไทยได้รับเกียรติเป็นประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านดินระดับโลกของเอฟ เอ โอ จะมุ่งมั่นการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของโลกอย่างจริงจัง ซึ่งในเวทีนี้ไทยได้กล่าวยืนยันที่จะดำเนินงานเพื่อขจัดความหิวโหยทั้งในระดับประเทศและร่วมกับ ประชาคมโลก ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำมั่นไว้ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ปี 2558 ณ นครนิวยอร์ก และรัฐบาลไทยหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำวิสัยทัศน์ของการขจัดความอดอยากหิวโหยของภูมิภาคไปสู่ความเป็นจริงก่อนปี 2573.-สำนักข่าวไทย